1 januari–31 mars 2018

  • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 199,6 (233,0)
  • EBITDA kvartal 1: MSEK 7,0 (29,3)
  • Resultat före skatt kvartal 1: MSEK –38,7 (–41,2)
  • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK –0,81
    (–0,86)

Händelser under första kvartalet

  • Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg.
  • Bolaget tar flera initiativ för att stötta arbetet för rena hav.

Nyckeltal

  Kvartal 1
2018
Kvartal 1
2017
Helår
2017
Totala intäkter, MSEK 199,6 233 827,5
EBITDA, MSEK 7 29,3 51,3
EBITDA, MUSD 0,9 3,3 6
Rörelseresultat, MSEK –36,4 –24,4 –624,6
Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –38,7 –41,2 –186,5
Resultat före skatt, MSEK –38,7 –41,2 –660,2
Resultat efter skatt, MSEK –38,7 –41,2 –660,2
Soliditet, % 41 49 41
Räntabilitet på eget kapital, % –47,7 –0,3 –41,7
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 286,6 217,7 335,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,81 –0,86 –13,83
Eget kapital per aktie, SEK 25,25 42,33 25,6
Lost Time Injury 0 0 0

Befraktningsstatus Q2

Befraktningsstatus för innevarande kvartal (Q2) 2018 vid tidpunkt för delårsrapportens publicering:

  Andel befraktade dagar
(av totala antalet möjliga befraktningsdagar)
Genomsnittlig intjäning
Suezmax spot 41% $14 500
Produkttank spot 32% $14 300

Den kontrakterade snittintjäningen baseras på initiala resekalkyler, vilka kan förändras avsevärt under den enskilda resans gång. Detta innebär att det slutliga bokförda resultatet kan komma att skilja sig materiellt från den ovan angivna snittintjäningen.