Utsläpp av ballastvatten

Till potentiella miljöfaror hör kustnära utsläpp av ballastvatten. Organismer som forslas med ballastvatten från ett ekosystem till ett annat kan medföra stor skada i den lokala miljön.

Installation av system för rening av ballastvatten

För att minska risken för påverkan av lokala ekosystem införde IMO 2017 en ballastvattenkonvention som syftar till att förhindra att främmande organismer sprids med fartygs ballastvatten. Denna gäller för alla fartyg som går på internationella resor och kräver bland annat att varje fartyg har ett inbyggt system som hanterar och behandlar ballastvatten för att avlägsna mikroorganismer i ballastvattnet innan det släpps ut. Samtliga av Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast Water Management Plan utifrån de riktlinjer som finns. Samtliga fartyg i flottan har även system för hantering av
ballastvatten installerade.