Bolagsstämma

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) hålls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 13.00 på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Concordia Maritimes bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen
A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 april 2023,
dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 27 april 2023. Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Computershare AB ”Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, per e-post proxy@computershare.se, per telefon 0771-24 64 00, eller via följande länk (endast för fysiska personer). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Deltagande genom poströstning
B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 april 2023,
dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 27 april 2023 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB ”Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till proxy@computershare.se (ange ”Concordia Maritime – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 27 april 2023.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret nedan.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare information

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av kallelsen och poströstningsformuläret som finns tillgängliga nedan.

Föregående år