Valberedning i Concordia Maritime AB inför årsstämman år 2012

Arbete och förslag

Valberedningen har utgjorts av Arne Lööw från 4:e AP fonden (ca 5,6% av aktierna), Mikael von Mentzer (bolagets vice ordförande) och Karl-Magnus Sjölin som representant för Stena Sessan Rederi AB (ca 52 % av aktierna) och ordförande i valberedningen.

Under 2011 och 2012 har valberedningen haft två möten varav ett telefonmöte. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och utvärderat nuvarande styrelsens sammansättning och funnit att den nuvarande styrelsen fungerar bra. Inga särskilda förändringsområden eller kompletteringar har identifierats.

Bert Åke Eriksson har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas från sex till sju personer samt att till ordinarie ledamöter för tiden till slutat av nästa årsstämma omval sker av

Dan Sten Olsson
Stefan Brocker
Mats Jansson
Mikael von Mentzer
Morten Chr Mo

samt nyval av

Carl Johan Hagman
Michael Lööw

Samt att Carl Johan Hagman utses till styrelsens ordförande.

Carl Johan Hagman, (46 år och jurist) VD i Stena Rederi AB och med lång erfarenhet av shipping, senast som CEO för Höegh Autoliners AS i Norge.

Michael Lööw, (61 år och civilekonom) med lång erfarenhet inom olje/energibranschen och senast som VD och koncernchef för Preem AB.

Valberedningen konstaterar att en majoritet av den föreslagna styrelsens ledamöter är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och bolaget större aktieägare.

Valberedningen förslår oförändrade arvoden till styrelsens ordförande och vice ordförande med
400 000 kronor och till ordinarie ledamot med 225 000 kronor.

Vidare föreslås att på ett år till revisor omvälja aukt revisor Johan Kratz och som suppleant omvälja aukt revisor Jan Malm. Arvode utgår efter godkänd räkning.